Round1 O.S.Field

Entry Result Report Photo Gallery 
OPEN CLASS TOP3
WIN:Takumi Matsuda
2nd:Shinnosuke Yokoyama
3rd:Terauchi Takehiro
SPORTS CLASS TOP3
WIN:Shinya Masaki
2nd:Seiichi Sano
3rd:Shinji Morimura
TG CLASS TOP3
WIN:Tatsuhiko Umemoto
2nd:Kenji Sumida
3rd:Yuuki Sawada